Tadashi Takemori

Activities organised by Tadashi Takemori

Date Title Place Prefecture
2005-08-06 Kita-dake Kita-dake Yamanashi
2004-01-11 Dancer-of-Izu trail Dancer-of-Izu trail Shizuoka
2003-06-28 Hakone Hakone Kanagawa
2002-06-16 Asahi-dake Asahi-dake Hokkaido
2002-06-02 Wagakuni-san Wagakuni-san Ibaraki
2001-11-23 Tanzawa Tanzawa Kanagawa
2001-10-13 Fuji-san Fuji-san Shizuoka
2000-07-22 Minami Alps 2 day hike: Kitadake Kitadake

Activities Co-organised by Tadashi Takemori

Date Title Place Prefecture
2016-12-10 Tsukuba san end-of-year hike Tsukuba san Ibaraki
2016-03-26 Hinohara hinohara Tokyo
2012-01-28 bike and hike Hyoko-san Hokyo-san, Tsukuba Ibaraki