Martin Elborg

Activities organised by Martin Elborg

Date Title Place Prefecture
2018-06-23 Summer party Yukari no mori Tsukuba Ibaraki
2017-11-03 Aizu mushroom hike Aizu Fukushima
2017-08-11 Shirakami sanchi Shirakami mountain range, border between Akita and Aomori Aomori
2016-08-10 Shirakami-Sanchi Akita - Aomori Aomori
2016-02-27 Bicycle trip Makabe Hina Matsuri Tsukuba - Makabe Ibaraki